Charakterystyka warunków środowiska wód płynących i zbiorników zaporowych

Charakterystyka warunków środowiska wód płynących i zbiorników zaporowych.

Cechą charakterystyczną cieków jest stałe przemieszczanie się masy wodnej wzdłuż spadku dna. Kształt koryta cieku wykazuje ogromną przewagę długości w stosunku do głębokości i szerokości. Ciek ma …

Charakterystyka warunków środowiska w stawach

Charakterystyka warunków środowiska w stawach.

Stawy dzielimy na naturalne i sztuczne, trwałe i okresowo wysychające. Mogą one powstawać przez zalanie naturalnych czy sztucznych zagłębień, lub jako pozostałość po zalądowionych jeziorach. Stosunkowo mała masa wód i ich płytkość w odróżnieniu od …

Charakterystyka stref jezior

Charakterystyka stref jezior.

Głębokie zbiorniki wody stojącej, charakteryzujące się występowaniem różnych uwarstwień w przekroju pionowym i poziomym nazywamy jeziorami. Rozpatrując działanie różnych czynników ekologicznych można wyróżnić w jeziorach stałe strefy o specyficznych właściwościach.

Masa wodna dzieli się na strefę nerytyczną …